دانشنامه علوم پایه - ������ ������ �� ����������

تاریخ: شنبه 15/08/1389 ساعت: 17:28 بازدید: 334 نویسنده: admin

هرسری تست  5 سوال شیمی آلی و 3 سوال عمومی است که طبق زمان بندی باید در مدت 10دقیقه پاسخ داده شود.

آلی

 ۱)کدام عوامل در آکین ها باعث ایجاد ایزومر می شود؟

1)      تغییر موضع پیوند سه گاه

2)      تغییر زنجیربندی اتم های کربن

3)      جرم مولکولی

4)      مورد 1و2

2)کدام یک از موارد زیر مهمترین ماده اولیه در صنایع پتروشیمی به شمار می آید؟

1)      اتیلن

2)      متان

3)      بوتن

4)      بنزن

3)کدام ماده را می توان با محلول آمونیاکی مس(І) کلرید تشخیص داد؟

1)      پروپین

2)      اتیلن

3)      بوتن

4)      2،1 بوتا دین

4)مهم ترین کاربرد دوده کدام است؟

1)      مرکب چسب

2)      لاستیک سازی

3)      پلاستیک های سیاه رنگ

4)      واکس

5)کدام عامل برای پایین آوردن چگالی پلی اتیلن نرم استفاده می شود؟

1)      آلکن شاخه دار

2)      حرارت کم

3)      اتم های F

4)      مولکول های اکسیژن 

عمومی 

6)آرایش الکترونی عنصر+X  به 3d5  ختم می شود.این عنصر کدام است؟

1)      25Mn

2)      V23

3)      Fe26

4)      Cr24

7) علت بالا بودن دمای ذوب منیزیم اکسید نسبت به سدیم کلرید چیست؟

1)      کامل بودن آرایش الکترونی در منیزیم موجود در منیزیم کلرید

2)      ساختار سه بعدی در منیزیم اکسید

3)      جاذبه الکترو استاتیک بالاتر در منیزیم اکسید نسبت به سدیم کلرید

4)      جرم مولی بالاتر در منیزیم اکسید نسبت به سدیم کلرید

8)در کدام ترکیب، نسبت عددی کاتیون به آنیون، با نسبت تعداد اتمها به عنصرها در همان آنیون برابر است؟

1)      سدیم سولفیت

2)      روی هیدروکسید

3)      پتاسیم پرمنگنات

4)      آلومینوم نیترات

پاسخ های صحیح در ادامه مطلب

 


شیمی آلی

1)      گزینه 4

برای نوشتن ایزومرها در ترکیب های استیلنی(آلکین ها) می توان جای پیوندهای سه گانه و شاخه ها(زنجیربندی اتم های کربن) را تعویض نمود.

2)      گزینه 1

مطلب تئوری است: اتیلن از مهم ترین مواد اولیه در صنایع شیمیایی پتروشیمی به شمار می رود

3)      گزینه 1

آلکین هایی که اولین اتم کربن آنها متصل به پیوند سه گانه باشد  H هیدروژن اسیدی دارندو با محلول آمونیاکی مس (I) کلرید رسوب سفید رنگ Cu(NH3)2Cl  تولید می کند و پروپین دارای H اسیتلنی اسـت.

4)      گزینه2

بیش از 90%  دوده در صنایع لاستیک سازی  به کار می رود.

5)گزینه 1

شاخه های فرعی در آلکن های شاخه دار مانع نزدیک تر شدن زیاد زنجیرها به یکدیگر می شوند و پلاستیک حاصل دارای چگالی کمتری و دمای نرم شوندگی پایین تری خواهد بود.

6)گزینه 4

آرایش اتمی عنصر کروم به صورت3d54s1 [[Ar می باشد در تشکیل یون های فلز واسطه الکترون ها ابتدا از تراز انرژی 4s برداشته می شود.

بنابرین آرایش یونCr+  به صورت 3d5 [[Ar می باشد.

7)گزینه3

نیروی جاذبه الکترواستاتیک با بار یون ها نسبت مستقیم و با فاصله بین یون ها نسبت عکس دارد. با توجه به اینکه فاصله یون ها در سدیم کلرید A °76 /2 و در منیزیم اکسید A °05/2 است هردو این  عامل ها ، یعنی بار یون ها در فاصله بین آنها، بالاتر بودن نیروی جاذبه الکترواستاتیک در بالاتر بودن دمای ذوب  MgO نسبت به NaCl دخالت دارد.

8)گزینه1

 


موضوعات:شیمی آلی ,
تست-آلی-و-عمومی تست-آلی-و-عمومی تست-آلی-و-عمومی تست-آلی-و-عمومی تست-آلی-و-عمومی امتیاز : 820 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |